top of page

Privacybeleid

Privacybeleid – Privacy policy

Dit beleid heeft tot doel u te informeren over onze praktijk en uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Zij is van toepassing op alle personen in het klantenbestand van BOVB-SBEP (huidige, vroegere en toekomstige). De verwerking van uw persoonsgegevens is onderworpen aan de Belgische wetgeving, waaronder de EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. BOVB-SBEP hecht veel belang aan de eerbiediging van uw privacy en neemt alle nodige maatregelen om deze zoveel mogelijk te respecteren.

Wie verzamelt uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden verzameld door BOVB-SBEP, een vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te 1140 Evere, Kolonel Bourgstraat 123, BTW-nummer BE 0752.947.751 (hierna: “BOVB-SBEP” of “wij”), die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.

Welke informatie verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende soorten persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • uw naam, voornaam,

 • uw e-mailadres,

 • uw functie of de aard van uw bedrijfsactiviteiten,

 • uw bedrijfsgegevens,

 • uw vaste of mobiele telefoonnummer,

 • uw IP-adres,

 • de datum waarop u zich heeft ingeschreven,

 • de datum waarop u wijzigingen op uw account hebt geregistreerd en de aard van de wijzigingen.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • om u nieuwsbrieven en informatieve e-mails te sturen over nieuws in verband met sociaal recht, loonbelasting, bedrijfsondersteunende maatregelen en onze diensten,

 • om u uit te nodigen voor onze evenementen,

 • om onze dienstverleningscontracten met onze klanten uit te voeren,

 • om ons klantenbestand te beheren,

 • om u te informeren over onze diensten en om u dienstaanbiedingen te doen,

 • om u te informeren over de diensten van andere bedrijven,

 • om statistieken of enquêtes uit te voeren teneinde de kwaliteit en de inhoud van onze diensten te verbeteren,

 • om eventuele fraude, misdrijven en inbreuken te bestrijden en eventuele geschillen en gerechtelijke procedures te beheren

 • om te voldoen aan wettelijke of contractuele vereisten.

 

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

 

Uw persoonsgegevens zijn bestemd voor personen en organisaties die een directe relatie met BOVB-SBEP hebben en deze gegevens voor de bovengenoemde doeleinden moeten gebruiken, zoals de onderaannemers van BOVB-SBEP die BOVB-SBEP bijstaan bij de uitvoering van haar taken en marketingactiviteiten, of de partnerbedrijven van BOVB-SBEP.

 

Zo maakt de BOVB-SBEP gebruik van onderaannemers om IT-infrastructuur en -diensten aan de BOVB-SBEP te leveren. De BOVB-SBEP wordt ook bijgestaan door marketing- en creatieve bureaus voor klantenrelatiebeheer, marketing en evenementen, en doet ook een beroep op partners of callcenters om haar diensten te verkopen. Wanneer BOVB-SBEP persoonsgegevens deelt of gebruik maakt van dienstverleners, beperkt zij de toegang tot gegevens tot hetgeen noodzakelijk is om de taken uit te voeren en zorgt zij ervoor dat er overeenkomsten zijn gesloten om te waarborgen dat er passende maatregelen worden genomen om uw gegevens te beschermen. Indien BOVB-SBEP gebruik maakt van onderaannemers die buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn, werkt BOVB-SBEP alleen met onderaannemers uit landen die door de Europese Commissie erkend zijn als landen die een passend beschermingsniveau bieden of met onderaannemers die gebonden zijn aan standaardovereenkomsten die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.

 

Uw persoonsgegevens en informatie over de diensten die u gebruikt, kunnen ook worden gedeeld met onze bedrijven van de Groep om u te informeren over de diensten van de hele Groep of om de belangen van onze Groep te beschermen.

Hoe worden uw gegevens beschermd?

Uw gegevens worden verzameld op een beveiligde server in Brussel, België. Wij stellen alles in het werk om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, diefstal of wijziging.

Onze veiligheidsmaatregelen worden regelmatig geëvalueerd en aangepast om te allen tijde een hoog niveau van bescherming te garanderen.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Uw gegevens worden bewaard voor een periode van 1 jaar na de verzameling ervan door BOVB-SBEP of na uw verzoek tot wijziging, tenzij wettelijke of contractuele bepalingen BOVB-SBEP verplichten tot een langere bewaringstermijn.

Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen kan eenieder die zijn of haar identiteit kan aantonen, bij BOVB-SBEP een verzoek indienen:

 • bevestiging te krijgen of zijn of haar persoonsgegevens al dan niet worden verwerkt en, zo ja, – toegang te krijgen tot die gegevens,

 • een kopie te verkrijgen van zijn of haar persoonsgegevens die door de BOVB-SBEP worden verwerkt,

 • om rectificatie te verkrijgen van persoonsgegevens die onjuist zijn en om hun gegevens aan te vullen wanneer deze onvolledig zijn, onder meer door het verstrekken van een aanvullende verklaring,

 • zijn of haar gegevens uit onze databank te laten schrappen die wij niet langer kunnen gebruiken op basis van een rechtsgrondslag, te allen tijde om redenen die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens op basis van legitieme belangen, en in het bijzonder de toestemming te allen tijde in te trekken wanneer de verwerking verband houdt met direct marketing, zodat BOVB-SBEP deze verwerking staakt

 • de verwerking van zijn/haar gegevens te beperken in geval van betwisting van de verwerking of terwijl een klacht in behandeling is,

 • om de overdraagbaarheid van zijn gegevens te verzoeken en aldus een kopie van zijn gegevens in een gestructureerd formaat aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke toe te zenden.

 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

 

Om uw rechten uit te oefenen, dient u een schriftelijk verzoek in te dienen bij de BOVB-SBEP met vermelding van uw volledige naam en het precieze doel van uw verzoek:

 • ofwel per e-mail naar admin@sbep.be

 • of per post, door een brief te sturen naar het adres van de zetel van BOVB-SBEP, Kolonel Bourgstraat 123, 1140 Evere, België.

 

U kunt ook uw toestemming intrekken om niet langer nieuwsbrieven of mailings van BOVB-SBEP te ontvangen door te klikken op de knop “unsubscribe” die wordt vermeld bij de verzending van elk van onze nieuwsbrieven.

 

BOVB-SBEP zal haar mededelingen als antwoord in beginsel langs elektronische weg verzenden, tenzij de verzoeker anders verzoekt. De BOVB-SBEP behandelt het verzoek binnen een maand vanaf het moment dat de BOVB-SBEP in het bezit is van alle elementen die nodig zijn om het verzoek te behandelen. Als uw aanvraag complex is, kan deze periode met maximaal twee maanden worden verlengd, maar de BOVB-SBEP zal u hierover van tevoren inlichten. Aanvragen op grond van deze bepaling zijn in beginsel kosteloos. Wanneer verzoeken echter duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, kan de BOVB-SBEP een redelijke vergoeding vragen, waarbij rekening wordt gehouden met de administratieve kosten van dergelijke verzoeken. De BOVB-SBEP behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie te vragen die nodig is om de identiteit van de betrokkene te bevestigen, indien de BOVB-SBEP redelijke twijfels heeft over de identiteit van de aanvrager.

 

Indien u van mening bent dat wij uw rechten niet hebben geëerbiedigd, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit (gegevensbeschermingsautoriteit) of om beroep aan te tekenen bij de bevoegde rechtbanken.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 

Deze voorwaarden worden volledig beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden en de verwerking van persoonsgegevens door BOVB-SBEP.

Updates

De BOVB-SBEP behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde aan te passen aan de wettelijke ontwikkelingen. In geval van wijziging van de voorwaarden is de laatste versie die op de website beschikbaar is, van toepassing. De BOVB-SBEP nodigt alle gebruikers uit deze pagina te lezen telkens wanneer zij de website bezoeken.

Disclaimer

In geen geval kan de BOVB-SBEP aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van onrechtmatig of onwettig gebruik van persoonsgegevens door derden.

 

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens en dient zich te onthouden van het verzamelen of misbruiken van de persoonlijke gegevens waartoe hij toegang heeft. In het algemeen is het hem verboden handelingen te verrichten die het privé-leven of de goede naam van personen kunnen aantasten. Niet-nakoming van deze verplichtingen stelt de gebruiker bloot aan strafrechtelijke sancties.

bottom of page