top of page
Dark Background

Legale bepalingen

WETTELIJKE KENNISGEVING – BELGISCHE ONDERNEMING VOOR VRIJSTELLING VAN BEDRIJFSVOORHEFFING (SOCIÉTÉ BELGE D’EXONÉRATION DE PRÉCOMPTE)

  1. Algemene voorwaarden voor toegang en gebruik van de Website

Deze voorwaarden hebben tot doel de voorwaarden vast te leggen waaronder BOVB-SBEP, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1140 Evere (België), Kolonel Bourgstraat 123, de gebruikers van haar website www.bovb.be en www.sbep.be ter beschikking stelt, alsook de voorwaarden waaronder deze gebruikers toegang hebben tot en gebruik maken van deze site, waarvan de inhoud louter informatief is. Elke raadpleging van deze site is onderworpen aan deze voorwaarden, waarvan de gebruiker verklaart vooraf kennis te hebben genomen en de inhoud zonder voorbehoud te aanvaarden.

De toegang tot en het surfen op de site zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker in overeenstemming met deze voorwaarden en de toepasselijke wettelijke bepalingen. Zij vormen in geen geval de totstandkoming van een contractuele relatie tussen de BOVB-SBEP en de gebruiker.

    2. Aansprakelijkheid – Disclaimer

De BOVB (SBEP) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die het gevolg is van het rechtstreekse of onrechtstreekse gebruik van deze site en/of van elektronische communicatie via onze website, in het bijzonder in geval van schade veroorzaakt door onderbrekingen van de dienstverlening of door virussen of elk ander soortgelijk verstorend element.

 

De gebruiker heeft toegang tot de site via het internet of via netwerken voor webcommunicatie. De gebruiker verklaart dat hij op de hoogte is van de risico’s en deze aanvaardt. In het bijzonder erkent hij/zij dat informatie die via de site wordt doorgegeven of op de site wordt opgeslagen, tegen de wil van de BOVB-SBEP kan worden onderschept of gewijzigd. De gebruiker wordt echter ten stelligste aangeraden alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om zich tegen de gevolgen van piraterij te beschermen, met name door een veilige en aangepaste computerconfiguratie aan te nemen, door regelmatig bijgewerkte virusdetectiesoftware te installeren. De BOVB-SBEP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele besmetting van het informaticamaterieel van de gebruiker tijdens of na zijn navigatie op de site.

Bovendien kan de BOVB-SBEP niet verantwoordelijk worden gesteld voor het misbruik van informatie of diensten door de gebruiker.

De op of via de site beschikbare informatie is van algemene aard en wordt uitsluitend voor algemeen gebruik verstrekt. Deze site is niet bedoeld om juridisch of ander advies te verstrekken. De BOVB-SBEP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door informatie op deze site. De BOVB-SBEP kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten op haar site, voor de volledigheid van de verstrekte informatie of voor de niet-beschikbaarheid van de informatie. De BOVB-SBEP dankt ook de gebruikers van haar website voor het doorgeven van eventuele omissies, fouten of correcties.

De gebruiker erkent dat de BOVB-SBEP zich het recht voorbehoudt om de website geheel of gedeeltelijk te wijzigen, tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving. De BOVB-SBEP kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van tijdelijke, gedeeltelijke of totale onbeschikbaarheid van de site, met name in geval van onderhoud van de site of van de server waarop hij wordt gehost, in geval van technisch incident en meer in het algemeen in geval van een gebeurtenis die buiten haar controle valt.

Ten slotte wijst de BOVB-SBEP elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van websites van derden die via deze site, via links, hyperlinks of verwijzingen toegankelijk kunnen zijn. Deze websites vallen niet onder de controle van de BOVB-SBEP en de BOVB-SBEP raadt de gebruiker aan om zorgvuldig het beleid en de regelgeving te raadplegen die van toepassing zijn op elk van de websites die hij/zij bezoekt en die verschillen van de onderhavige voorwaarden.

     3. Bescherming van persoonsgegevens

De BOVB-SBEP verbindt zich ertoe de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsook de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, te eerbiedigen. Om te weten te komen wie verantwoordelijk is voor de verwerking van gegevens, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de BOVB-SBEP.

De gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de persoonlijke gegevens die hij meedeelt, met name door het invullen van de formulieren op de site, door de BOVB-SBEP en haar partners kunnen worden doorgegeven en gebruikt. De BOVB-SBEP waarborgt de eerbiediging van de meegedeelde gegevens en hun integriteit. De persoonsgegevens die door BOVB-SBEP kunnen worden verzameld en verwerkt, zijn e-mailadres, identiteit (naam, voornaam, bedrijfsgegevens), contactgegevens (telefoonnummer, mobiele telefoon, e-mailadres), alsmede postadres, naast de specifieke gegevens die de gebruiker zou meedelen in het kader van een aanwervingsbeleid (werk, opleiding, opleiding, burgerlijke staat, leeftijd, geslacht, professionele achtergrond, CV en sollicitatiebrief). In geval van mededeling van gegevens aan commerciële partners, zal BOVB-SBEP ervoor zorgen dat deze partners de toestemming van de gebruiker verkrijgen om de gegevens door te geven.

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden voor identificatiedoeleinden, om maatregelen te treffen ter bescherming van deze gegevens, om de technische administratie van de website en de klantenadministratie te beheren, om de gebruiker verschillende diensten te kunnen aanbieden, om de diensten te factureren, om marktonderzoeken uit te voeren teneinde de technische kwaliteit en de inhoud van de diensten te verbeteren, om informatie en aanbiedingen aan de gebruiker te verstrekken, voor wervingsdoeleinden, voor statistische of onderzoeksdoeleinden (op anonieme basis) en om aldus het aantal bezochte items op de verschillende delen van de Website te kennen. Persoonsgegevens worden in principe niet verzameld voor direct marketingdoeleinden of meegedeeld aan derden, tenzij BOVB-SBEP hiervoor de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de gebruiker verkrijgt (“opt-in”), en met uitzondering van de gegevens die worden meegedeeld aan technische dienstverleners om de levering van de op de Website aangeboden diensten mogelijk te maken. Deze machtiging kan te allen tijde, zonder opgave van redenen en kosteloos, worden ingetrokken door een daartoe strekkend verzoek per e-mail te richten aan BOVB-SBEP

De gegevens worden bewaard voor een periode van 1 jaar, tenzij wettelijke of contractuele bepalingen BOVB-SBEP toestaan om ze langer te bewaren. Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen kan elke gebruiker, mits hij zijn identiteit aantoont door bij zijn verzoek een kopie van zijn identiteitskaart of paspoort te voegen, eisen dat zijn persoonsgegevens worden gecorrigeerd, aangevuld, bijgewerkt of geschrapt, door een e-mail te sturen naar admin@sbep.be of door een brief te sturen naar het adres van het hoofdkantoor van de BOVB-SBEP. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van zijn gegevens en dient zich te onthouden van het verzamelen of misbruiken van persoonlijke gegevens waartoe hij toegang heeft. In het algemeen is het hem verboden handelingen te verrichten die het privé-leven of de goede naam van personen kunnen aantasten. Niet-nakoming van deze verplichtingen stelt de gebruiker bloot aan strafrechtelijke sancties.

De gebruiker kan zijn recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens uitoefenen door zijn identiteit te bewijzen (identiteitskaart of paspoort) om legitieme en ernstige redenen door een e-mail te sturen naar admin@sbep.be. Hij/zij mag dit niet doen indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van contractuele verplichtingen.

BOVB-SBEP heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen ontwikkeld om het verlies, de vervalsing, de wijziging, de ongeoorloofde toegang of bekendmaking aan derden, alsmede de ongeoorloofde verwerking van via de website verzamelde persoonsgegevens te voorkomen.

BOVB-SBEP kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die het gevolg is van onrechtmatig of onwettig gebruik van persoonsgegevens door derden.

    4. Intellectuele eigendomsrechten

Deze website en alle onderdelen ervan, met name programma’s, gegevens, databanken, teksten, slogans, geanimeerde en niet-geanimeerde beelden, geluiden, tekeningen, grafische voorstellingen, enz., alsook alle distinctieve tekens, logo’s en handelsmerken die op de website voorkomen, zijn eigendom van de BOVB-SBEP of zijn het voorwerp van een concessie die aan haar is verleend. Al deze elementen zijn derhalve beschermd tegen elk gebruik dat niet is toegestaan door de wettelijke bepalingen of de onderhavige voorwaarden. Het raadplegen van deze website impliceert geen licentie of overdracht van rechten met betrekking tot de elementen van deze website, tenzij dit uitdrukkelijk op de website is bepaald. Elke kopie, reproductie, weergave, aanpassing, verspreiding, geheel of gedeeltelijk, van de website en/of de inhoud ervan, door welk procédé dan ook en op welke drager dan ook, is verboden, behalve met de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van de rechten die betrekking hebben op het element van de website in kwestie.

    5. Cookies

De gebruiker wordt gewaarschuwd dat informatie automatisch kan worden verzameld door het normale gebruik van de Website of door het gebruik van cookies die automatisch op de browser van de gebruiker worden geplaatst. Een cookie is een blok gegevens dat de website naar de door de gebruiker gebruikte zoekmachine kan zenden en dat op het systeem van de gebruiker kan worden opgeslagen. Wanneer de gebruiker op de website surft, kan BOVB-SBEP het IP-adres van de gebruiker, zijn voorkeuren of het type apparaat dat hij gebruikt, zijn surfperiodes opslaan, voor statistische doeleinden, om het aantal bezoeken aan of het verkeer naar de website te kennen, maar ook om de ervaring van de gebruiker met het web en de hem aangeboden diensten te verbeteren door te peilen naar de belangstelling van de gebruiker voor bepaalde onderwerpen.

Het staat de gebruiker vrij deze cookies te weigeren door zijn systeem dienovereenkomstig te configureren wanneer hij de website raadpleegt. De gebruiker moet er niettemin op gewezen worden dat in geval van weigering van cookies, de toegang tot bepaalde pagina’s van de website rechtstreeks geweigerd kan worden. U kunt uw browser zo instellen dat hij u op de hoogte stelt van de aanwezigheid van een cookie en deze eventueel weigert, op de volgende manier of door de helpsectie van uw browser te raadplegen:

 

– Als u Google Chrome gebruikt, selecteert u in de optie “Extra” “Opties” (“Voorkeuren” op Mac), vervolgens “Geavanceerde opties”, “Inhoudsinstellingen” in het gedeelte “Privacy”, en “Cookies” in het dialoogvenster “Inhoudsinstellingen”.

– Als u Firefox gebruikt: op de Mac, onder ‘Voorkeuren’, selecteer ‘Privacy’ en klik op ‘Cookies tonen’; op Windows, onder ‘Extra’, selecteer ‘Opties’, dan ‘Privacy’ en ‘Gebruik aangepaste instellingen voor geschiedenis’.

– Als u Microsoft Internet Explorer gebruikt, selecteert u onder de menuoptie “Extra” “Internetopties” en “Privacy”.

– Als u Safari gebruikt, selecteer dan onder de optie ‘Voorkeuren’ ‘Privacy’.

BOVB-SBEP maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken en of de Adwords-advertenties bij de zoekresultaten van Google wel effectief zijn. De aldus verzamelde informatie, met inbegrip van het IP-adres van het door de gebruiker gebruikte apparaat, wordt vervolgens doorgestuurd naar een server van Google in de VS. De gebruiker dient het privacybeleid van Google te lezen voor meer informatie, evenals het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om na te gaan hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over het gebruik van de website aan ons te kunnen verstrekken en om adverteerders informatie over de doeltreffendheid van hun campagnes te kunnen bieden. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. BOVB-SBEP heeft hier geen invloed op en heeft Google geen toestemming gegeven om de ontvangen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

     6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze voorwaarden en het gebruik van de website zijn volledig onderworpen aan het Belgisch recht, dat van toepassing zal zijn op elk geschil. De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden en het gebruik van de website.

     7. Contact opnemen

Elk verzoek om inlichtingen of elke mededeling van opmerkingen kan worden gericht aan de maatschappelijke zetel van BELGISCHE ONDERNEMING VOOR VRIJSTELLING VAN BEDRIJFSVOORHEFFING (SOCIÉTÉ BELGE D’EXONÉRATION DE PRÉCOMPTE) 123, Kolonel Bourgstraat in 1140 Evere of admin@sbep.be

Elke klacht of betwisting moet per aangetekend schrijven aan de BOVB-SBEP worden gericht op het hierboven vermelde adres.

De BOVB-SBEP zal haar mededelingen aan de gebruiker in beginsel langs elektronische weg verzenden.

     8. Updates

De BOVB-SBEP behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde aan te passen aan wijzigingen in de inhoud van de website of aan wettelijke ontwikkelingen. In geval van wijziging van de voorwaarden is de laatste versie die op de website beschikbaar is, van toepassing. De BOVB-SBEP verzoekt alle gebruikers deze pagina te lezen telkens wanneer zij de website raadplegen.

bottom of page